WSPÓŁPRACA

Z Rodzicami w obszarach:

 • Pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
 • Informowania na bieżąco o postępach dziecka.
 • Uzgadnianiu wspólnych kierunków i zakresu działań.

Formy współpracy:

- spotkania organizacyjno-informujące,

- „zajęcia otwarte”, organizowane przez nauczycielki poszczególnych grup,
    a także specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe w ciągu roku
    szkolnego

- spotkania indywidualne, grupowe są okazją do omówienia postępów dziecka,
   czy grupy, ewentualnie braków, niepokojących zjawisk etc. i wspólne ustalanie
    dalszych działań

- działalność Rady Rodziców

- imprezy i uroczystości – to okazja do pełnego uczestnictwa w zabawach
  z dziećmi, integracji rodziców i nawiązywanie więzi z placówką

Kalendarz imprez i uroczystości okolicznościowych
organizowanych przez Przedszkole Nr 8
w roku szkolnym 2017/2018

L.p. RODZAJ IMPREZY/UROCZYSTOŚCI TERMIN
1. Kolorowy Dzień Przedszkolaka 21.IX.2017,
godz. 10.00
2. Dzień Edukacji Narodowej - przedstawienie "Rzepka" w wykonaniu pracowników 13.X.2017,
godz. 10.00
3. Poranek z okazji Dnia Niepodległości 10.XI.2017,
godz. 10.00
4. Pasowanie na przedszkolaka 23.XI.2017
godz. 10.00
5. Światowy Dzień Pluszowego Misia 24.XI.2017
godz. 10.00
6.

Spotkanie z Mikołajem

6.XII.2017
godz. 10.00
7. Jasełka w grupach XII'2017
8. Dzień Babci i Dziadka I'2018,
 
9. Przedszkolny bal karnawałowy 12.II.2018,
godz. 12.30
10. Przedszkolne Walentynki

14.II.2018
godz. 10.00

11. Powitanie Wiosny 21.III.2018,
godz. 10.00

12.

13.

14.

15.

16.

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z Zajączkiem Wielkanocnym (wyjazd do lasu)

Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki

Grupowe uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty

Na Dzień Dziecka - wycieczka

Przedszkolny Festyn Rodzinny

 

 

Uroczystość pożegnania dzieci z grupy "Biedronek" odchodzących do szkoły

 

III'2018

IV'2018

V'2018

01.VI.2018

 

15.VI.2018
godz.15.30-18.00

 

VI'2018

 

Uwaga: Harmonogram może ulec zmianom i modyfikacjom, o czym niezwłocznie poinformujemy Rodziców.

Z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sopocie

Korzystamy z diagnostyki, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego przede wszystkim dla dzieci, ale także z zajęć warsztatowych dla nauczycieli i rodziców wg naszych potrzeb.

Od wielu lat realizowany jest program pn. "Równy Start", dotyczący badaniu poziomu kompetencji edukacyjnych dzieci 5 i 6 letnich.

W bieżącym roku szkolnym jego realizację, pracownicy PPP w naszym przedszkolu rozpoczną w listopadzie. W ramach programu każde dziecko
5, 6  - letnie zostanie poddane badaniom przez pedagoga, psychologa
i logopedę.

Po zakończeniu realizacji programu przedłożone zostaną szczegółowe wyniki badań. W lutym każdego roku organizowane jest spotkanie podsumowujące
z rodzicami przebadanych  dzieci, podczas którego przedstawiane są wyniki całej grupy - analiza zbiorcza i wnioski szczegółowe - karty indywidualne dla każdego dziecka.

Głównymi celami programu są:

 • wsparcie nauczycieli i rodziców dzieci 5 i 6 - letnich we właściwym przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • wskazanie dzieci z grupy tzw. ryzyka dysleksji, tak  by odpowiednio wcześnie podjąć działania korekcyjno-kompensacyjne przez rodziców, nauczycieli przedszkola i instytucje wspierające,
 • wykrycie potencjalnych zaburzeń i odchyleń rozwojowych w tym wady wzroku,   słuchu oraz tzw. deficytów rozwojowych u dzieci 5 i 6 - letnich, mogących
    mieć istotny wpływ na podejmowaną przez nich naukę czytania i pisania
    w klasie I.

Od styczna 2011 roku realizowany jest  Sopocki Program Profilaktyki Logopedycznej dla dzieci 3-4 letnich. Zajęcia z profilaktyki logopedycznej prowadzone są w przedszkolu przez nauczycielkę grupy I we współpracy
z logopdą – pracownikiem PPP w Sopocie.

Ze Szkołą Podstawową Nr 8 w Sopocie

Do niej trafia zdecydowana większość naszych absolwentów. W ramach naszej współpracy staramy się poprzez różnorodne działania (uczestnictwo w lekcji
w kl. I, warsztaty komputerowe dla przedszkolaków w pracowni szkolnej, występy dzieci z przedszkola i uczniów z kl. I, zabawy i ćwiczenia w szkolnej sali gimnastycznej etc.) „zapoznać” dzieci przedszkolne ze szkołą. Dzięki takiej współpracy nasi absolwenci śmielej i pewniej przekraczają próg szkoły.

Z różnymi instytucjami użyteczności publicznej

 • Młodzieżowym Domem Kultury (m.in. poprzez udziały w różnych w konkursach)
 • Policją
 • Strażą Pożarną
 • Szkołą Muzyczną
 • Muzem Sopotu
 • Państwową Galerią Sztuki
 • Towarzystwem Przyjaciół Sopotu
 • z lokalną prasą itp.
Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf