REKRUTACJA

Przedszkole przeprowadzi rekrutację dzieci na rok szkolny 2018/2019
w oparciu o kryteria ustawowe oraz podane przez gminę, wynikające z:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oś›wiatowe,
 • Zarządzenia nr 1205/2018 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajacego na rok szkolny 2017/2018 do pierwszych klas szkó podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Sopot – Załącznika nr 2 do zarządzenia.

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 8 W SOPOCIE
NA ROK SZKOLNY 2018/2019:

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej
    dostępności.

2. O przyjęciu dziecka (zwanego też dalej kandydatem) do najbliższego,
    od jego miejsca zamieszkania, przedszkola publicznego prowadzonego przez
    Miasto Sopot, decyduje dyrektor, po przeprowadzeniu postępowania
    rekrutacyjnego.

3. Postępowanie rekrutacyjne, dotyczy przyjęcia do przedszkola dzieci
    zamieszkałych na obszarze gminy w wieku od 3 do 6 lat.
    Dzieci 6- letnie przyjmowane są w pierwszej kolejności.
    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko
    w wieku 2,5 lat.

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na pisemny wniosek rodziców
    kandydata (wzór w załączeniu) i dotyczy wyłącznie wolnych miejsc.
    Wypełniony wniosek rodzice mogą składać do trzech wybranych przedszkoli.
    Wniosek winien być kompletny i złożony w terminie.
    Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wyniki rekrutacji.

5. W przypadku większej liczby kandydatów z obszaru Gminy Miasta Sopotu,
    niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania
    rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie, następujące kryteria mające
    jednakową wartość:

 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • niepełnosprtawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Na potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w pkt 5, do wniosku
    dołącza się odpowiednio:

 • oświadczenie zamieszkania na obszarze Gminy Sopot,
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osob niepełnosprawnych,
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie
  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
     postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
     przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi
     etap
postępowania.

8. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 7,
    brane są pod uwagę następujące kryteria o przyporządkowanej wartości
    punktowej:

 • kandydaci, których rodzeństwo jest już przyjęte do danego przedszkola
  5 pkt,
 • kandydaci, których rodzice, będą prawni opiekunowie lub odpowiednio jeden
  z nich zatrudnieni sę w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzą działalność gospodarczą – 5 pkt,
 • odległość od miejsca zamieszkania kandydata do publicznego przedszkola,
  do którego składany jest wniosek, nie przekracza 3 km – 4 pkt,
 • kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni ze względu na organizację pracy zawodowej oraz obowiązki rodzinne skorzystają z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – 3 pkt,
 • kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni albo rodzic bądź opiekun prawny rozliczają/-a podatek dochodowy od dochodów osobistych (PIT)
  w Urzędzie Skarbowym w Sopocie – 5 pkt,
 • kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie są uczestnikami stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich – 1 pkt.

9. Potwierdzeniem spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt 8 jest
    odpowiednio:

 • oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub o wykonywaniu pracy w ramach umowy cywilno-prawnej lub o prow o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON,
 • oświadczenie o deklaracji pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin,
 • oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w odległości nie przekraczającej
  3 km od przedszkola, do którego składany jest wniosek,
 • oświadczenie o odbywaniu stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich,
 • oświadczenie o złożeniu w Urzędzie Skarbowym w Sopocie zeznania podatkowego od dochodów osobistych za rok ubiegły.

10. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem
    gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, o którym
    mowa w pkt 5, przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

11. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem
     gminy, ubiegających się o przyjęcie do publicznego przedszkola, kryteria
     określone w pkt 5 i pkt 8 stosuje się odpowiednio.

12. Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola, składają na kolejny
      rok
szkolny tj. 2018/2019, deklarację o kontynuowaniu wychowania
      przedszkolnego,
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia
      postępowania rekrutacyjnego.

13. Rekrutacja do Przedszkola Nr 8 w Sopocie na rok szkolny 2018/2019
      odbędzie się w terminie od 1 marca 2018 r. do  30 marca 2018 r.
      do godz. 15.00.

14. Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości zainteresowanych rodziców
      / prawnych opiekunów, listy kandydatów zakwalifikowanych
      i niezakwalifikownych  do przedszkola w dniu 9 kwietnia 2018 r.
      o godz. 12.00.

      Listy kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych, obejmujące
      imona i nazwiska dzieci, podpisy przewodniczącej komisji i opatrzone datą,
      są publikowane poprzez wywieszenie w przedszolu.

15. Komisja Rekrutacyjna udostępnia rodzicom/prawnym opiekunom
      informacje o dzieciach przyjętych i nie przyjętych w formie list,
      wywieszonych w przedszkolu w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00.
      Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę
      punktów, która uprawnia do przyjęcia.

16. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą
      wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
      odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
      do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

17. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia
      wystąpienia rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

18. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą wnieść do dyrektora
      przedszkola odwołanie od roztrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
      w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez
      Komisję Rekrutacyjną.

19. Dyrektor rozpatruje odwołanie od roztrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
      w terminie 7 od dnia otrzymania odwołania.
      Na roztrzygnięcie dyrektora przedszkola rodzicowi/opiekunowi
      prawnemu służy skarga do sądu administracyjnego.

20. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po
      zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

21. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych),
      uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację
      przedszkolną i przyjętych do przedszkola w drodze rekrutacji.

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf