REKRUTACJA

Przedszkole przeprowadzi rekrutację dzieci na rok szkolny 2019/2020
w oparciu o harmonogram i kryteria ustawowe oraz podane przez gminę, wynikające z:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe,
 • Zarządzenia nr 54/2019 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajacego na rok szkolny 2019/2020 do klas I szkół podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Sopot – Załącznika nr 2 do zarządzenia.

ZASADY  PRZYJMOWANIA  DZIECI  DO  PRZEDSZKOLA  NR  8 
W  SOPOCIE NA  ROK  SZKOLNY  2019/2020:

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej
    dostępności.

2. O przyjęciu dziecka (zwanego też dalej kandydatem) do najbliższego,
    od jego miejsca zamieszkania, przedszkola publicznego prowadzonego przez
    Miasto Sopot, decyduje dyrektor, po przeprowadzeniu postępowania
    rekrutacyjnego.

3. Postępowanie rekrutacyjne, dotyczy dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
    zamieszkałych na obszarze gminy Miasta Sopotu.
    Dzieci 6-letnie przyjmowane są w pierwszej kolejności.
    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko
    w wieku 2,5 lat.

4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na pisemny wniosek
    rodziców kandydata (wzór w załączeniu) i dotyczy wyłącznie wolnych
    miejsc.

    Wypełniony wniosek rodzice mogą składać do trzech wybranych przedszkoli.
    Wniosek winien być kompletny i złożony w terminie.
    Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wyniki rekrutacji.

5. W przypadku większej liczby kandydatów z obszaru Gminy Miasta Sopotu,
    niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie
   
postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę łącznie, następujące
    kryteria mające jednakową wartość:

    a. wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej
        dzieci),
    b. niepełnosprtawność kandydata,
    c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
    d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
    e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
    f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
    g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Na potwierdzenie spełniania kryteriów b, c, d, e, g, o których mowa w pkt 5,
    do wniosku dołącza się dokumenty poświadczające (w oryginale lub
    w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
    rodzica/prawnego opiekuna):

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osob niepełnosprawnych,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie
  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
     postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
     przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, przeprowadza się
     drugi etap postępowania.

8. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 7,
    brane są pod uwagę następujące kryteria o przyporządkowanej
    wartości punktowej:

 • kandydaci, których rodzeństwo jest już przyjęte do danego przedszkola
  5 pkt,
 • kandydaci, których rodzice, będą prawni opiekunowie lub odpowiednio jeden
  z nich zatrudnieni sę w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub prowadzą działalność gospodarczą – 5 pkt,
 • odległość od miejsca zamieszkania kandydata do publicznego przedszkola,
  do którego składany jest wniosek, nie przekracza 3 km – 4 pkt,
 • kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni ze względu na organizację pracy zawodowej oraz obowiązki rodzinne skorzystają z oferty programowej wychowania przedszkolnego powyżej 5 godzin dziennie – 3 pkt,
 • kandydaci, których rodzice bądź opiekunowie prawni albo rodzic bądź opiekun prawny rozliczają/-a podatek dochodowy od dochodów osobistych (PIT) w Urzędzie Skarbowym w Sopocie – 5 pkt,
 • kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie są uczestnikami stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich – 1 pkt.

9. Potwierdzeniem spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt 8 jest
    Załącznik Nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr 8
    w Sopocie.

10. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem
    gminy Miasta Sopotu, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania
    rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 5, przedszkole dysponuje nadal
    wolnymi miejscami.

11. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem
     gminy, ubiegających się o przyjęcie do publicznego przedszkola, kryteria
     określone w pkt 5 i pkt 8 stosuje się odpowiednio.

12. Rodzice dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola, składają na
     kolejny rok
szkolny, tj. 2019/2020, deklarację o kontynuowaniu
     wychowania przedszkolnego,
w terminie 7 dni poprzedzających termin
     rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

13. Rekrutacja do Przedszkola Nr 8 w Sopocie na rok szkolny
     2019/2020
odbędzie się w terminie 1.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
     do godz. 15.00.

14. Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości zainteresowanych rodziców
      / prawnych opiekunów, listy kandydatów zakwalifikowanych
      i niezakwalifikownych do przedszkola w dniu 8 kwietnia 2019 r.
      o godz. 12.00.

      Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, obejmujące
      imona i nazwiska dzieci, podpisy przewodniczącej komisji i opatrzone datą,
      są publikowane poprzez wywieszenie w siedzibie przedszkola.

15. Komisja Rekrutacyjna udostępnia rodzicom/prawnym opiekunom
      informacje o dzieciach przyjętych i nie przyjętych w formie list,
      wywieszonych w przedszkolu w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00.
      Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów oraz najniższą liczbę
      punktów, która uprawnia do przyjęcia.

16. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą
      wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia
      odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
      do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

17. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia
      wystąpienia rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

18. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą wnieść do dyrektora
      przedszkola odwołanie od roztrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
      w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez
      Komisję Rekrutacyjną.

19. Dyrektor rozpatruje odwołanie od roztrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
      w terminie 7 od dnia otrzymania odwołania.
      Na roztrzygnięcie dyrektora przedszkola rodzicowi/opiekunowi
      prawnemu służy skarga do sądu administracyjnego.

20. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po
      zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

21. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych),
      uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację
      przedszkolną i przyjętych do przedszkola w drodze rekrutacji.

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf